Gồm những Linh Mục, Tu Sĩ Việt Nam được giáo quyền trao phó nhiệm vụ hướng dẫn tinh thần cho những người công giáo tại Đức. Hội Đồng Tuyên Úy hướng dẫn mọi hoạt động tôn giáo, vấn đề Tín lý và đồng thời cố vấn Liên Đoàn về những vấn đề khác.

Quý Linh Mục Cựu Tuyên Úy

Những Sự Kiện Sắp Tới

Keine Veranstaltungen gefunden
Lên đầu trang